RCM Aktuelnosti

Beograd, 29. april 2015 - Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije doneta je odluka da se Brankica Janković predloži za izbor na funkciju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Beograd, 21. april 2015 - U beogradskom Medija centru uručene su nagrade za borbu protiv diskriminacije koje dodeljuje Koalicija protiv diskriminacije.

Beograd, 15. april 2015 - Svečana dodela nagrada pojedincima koji su u toku 2014. godine značajno doprineli borbi protiv diskriminacije i razvoju kulture tolerancije u Srbiji biće održana u utorak, 21. aprila 2015. u prostorijama Medija Centra Beograd (Terazije 3, I sprat), sa početkom u 10:00 časova.

Beograd 13. april 2015 - Organizacije civilnog društva upozoravaju javnost da Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrt zakona o policiji sadrže odredbe koje su u direktnoj suprotnosti sa najvišim strandardima pravne zaštite Ustavom zajemčenog prava na zašitu podataka o ličnosti, kao i da u značajnoj meri urušavaju demokratske odnose u društvu, a posebno u lokalnoj zajednici.

Beograd, 13. februar 2015 - Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine skreću pažnju na zabrinjavajuću najavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da će novim izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti uvesti obavezan društvenokoristan rad za radno sposobne korisnike i korisnice novčane socijalne pomoći.

Beograd, 06. februar 2015 - Predstavnici/e organizacija za ljudska prava iz Srbije (Centar za unapređivanje pravnih studija, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava i Regionalni centar za manjine) u saradnji sa švedskom organizacijom Civil Rights Defenders, uspešno su završili trodnevnu posetu Briselu

Beograd 06. januar 2014 - Na osnovu žalbe koju je Savetu za štampu uputio Regionalni centar za manjine protiv dnevnog lista „Večernje novosti", Komisija za žalbe Saveta za štampu utvrdila je da je pomenuti list tekstom „Horgoš: Romi opljačkali migrante iz Sirije” i prenošenjem komentara čitalaca ispod navedenog teksta, prekršio standarde etičkog i profesionalnog izveštavanja sadržane u Kodeksu novinara Srbije.

Beograd, 04. novembar 2014 - Komitet pravnika za ljudska prava, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine podneli su Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Beograd, 24. oktobar 2014 - Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine izražavaju duboku zabrinutost donošenjem i početkom primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći koju je donela Vlada Republike Srbije. Smatramo da Uredba ne rešava pitanja socijalne isključenosti najsiromašnijih i najugroženijih građana i građanki Republike Srbije a pojedina rešenja sadržana u njoj su nezakonita i neustavna.

Beograd, 19. septembar, 2014 - Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata Ujedinjenih nacija kojim se osigurava poštovanje ovih prava u državama potpisnicama Pakta. Obaveza Srbije, kao potpisnice, jeste da periodično podnosi izveštaj o stanju socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, nakon čega Komitet Ujedinjenih nacija donosi preporuke čije će sprovođenje dovesti do njihovog unapređenja.